Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego
pod adresem www.kreatywna-pracownia.pl
Sprzedającym jest firma Kreatywna Pracownia Marek Kowalczuk prowadząca działalność gospodarczą zarejestrowaną
w CEIDG numer NIP 8672136371 dostępna pod adresem 39-400 Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza 75a, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

§ 1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin.
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność
do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie.
5. Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą
a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.kreatywna-pracownia.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio
do zawarcia Umowy Sprzedaży. 

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.kreatywna-pracownia.pl
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem
i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
3. Sklep internetowy www.kreatywna-pracownia.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.kreatywna-pracownia.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane,
wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
5. Określone towary oferowane na stronie www.kreatywna-pracownia.pl są rękodziełem.
6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,
np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 Składanie zamówień

1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie www.kreatywna-pracownia.pl podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. 
Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub drogą mailową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe
w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem.
Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury, która może zostać załączona
do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail.
7. W trakcie składania Zamówienia, Klient musi wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego
Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia.
Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia.
W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta.
Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta.
Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy
i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu
na podany adres e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany
w potwierdzeniu zamówienia.
11. Zamówienia z wysyłką zagraniczną. Po złożeniu zamówienia z wysyłką na adres zagraniczny Sprzedający niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w celu określenia kosztów dostawy i warunków dostawy. Po podaniu przez Sprzedającego wszystkich kosztów i warunków wysyłki Kupujący ma prawo do rezygnacji z zamówienia. Nie zaleca się przelewanie pieniędzy przed kontaktem ze Sprzedającym gdyż generuje to dodatkowe koszty, które poniesie Kupujący. W przypadku zwrotu pieniędzy zostaną naliczone dodatkowe opłaty, które w żaden sposób nie są wynagrodzeniem dla Sprzedającego.
12. Firma Kreatywna Pracownia od 1 stycznia 2020 roku zmienia formę opodatkowania na VAT.
Na każdy sprzedany towar wystawiany jest paragon. Na życzenie klienta wystawiana jest faktura.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Usługodawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia.
2. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na stronie internetowej Sklepu liczony jest w dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2.
3. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej DPD/InPost lub Paczkomatu InPost. Czas dostawy określony jest w regulaminach firm przewozowych.
Zamówione produkty są wysyłane w ciągu 48 godzin od zaksięgowaniu wpłaty na koncie.
Sprzedający może wydłużyć termin realizacji zamówienia w wyjątkowych okolicznościach takich jak akcje promocyjne.
4. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia.
Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 
5. Klient jest obciążany kosztami dostawy.
6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłki w transporcie.
Podstawą do reklamacji jest spisany protokół szkody podczas odbioru przesyłki wraz z paragonem zakupu i dokumentacją fotograficzną.
7. W przypadku podania błędnego adresu dostawy, błędnego numeru paczkomatu, nieodebrania przesyłki co skutkuje zwrotem do nadawcy Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem.

§ 5 Płatności

1. Płatność za zamówiony towar powinno nastąpić na konto bankowe sklepu.
Numer konta bankowego podany jest na stronie sklepu oraz w wiadomości przesyłanej
do Kupującego po dokonaniu zamówienia. Zapłata za zamówione towary powinna nastąpić do 3 dni od daty złożenia zamówienia.
Po tym terminie, jeżeli nie zostanie dokonana wpłata na rachunek bankowy sklepu, zamówienie zostanie anulowane.
2. Płatność on-line - natychmiastowy przelew na konto. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

§ 6 Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny
składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta).
Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 w/w ustawy
oraz koszty zwrotu towaru przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy na odległość
nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, 
wyprodukowana wg specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 7 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej
na adres: Kreatywna Pracownia Marek Kowalczuk, ul. Mickiewicza 75a, 39-400 Tarnobrzeg, lub elektronicznie na adres:
kreatywnapracownia.kowalczuk@gmail.com
2. W przypadku konieczności wykonania zmian w towarze, należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz
z dowodem zakupu i powodem złożenia reklamacji.
3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji
na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową
przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe
lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego
z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. 
5. Koszty przesyłki towaru do Usługodawcy ponosi Klient. 
6. Uszkodzenie przesyłki w transporcie przy wysyłaniu towaru do Klienta.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłki w transporcie. 
Podstawą do reklamacji jest spisany protokół szkody podczas odbioru przesyłki wraz z paragonem zakupu i dokumentacją fotograficzną. 
7. Reklamacja związana z brakiem towaru. Sprzedający zastrzega możliwość zwrotu pieniędzy za towar, który zamówiono a którego stwierdzono brak w przesyłce.

§ 8 Kodeks dobrych praktyk

Wyznajemy zasadę dobrych praktyk rozumianych jako zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych,
norm uczciwego, odpowiedzialnego i rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami.
Zobowiązujemy się do rzetelnego, uczciwego i terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec partnerów gospodarczych
i klientów. Przestrzegamy prawa konsumenta. Dbamy o najwyższą jakość dostarczanych usług
i produktów kierując się posiadanymi umiejętnościami i doświadczeniem.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży,
w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta.
Dane są przekazywane dobrowolnie.
3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Usługodawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem,
że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację
i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta,
w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
4. Każdy kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
5. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru,
w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych,
jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Usługodawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa,
a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
6. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich
przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
7. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników,
wynikających z rozporządzenia RODO. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa)
lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych - w tym celu można skorzystać z funkcji
w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail)
z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.

§ 10 Zmiana Regulaminu

Każda zmiana regulaminu jest oznaczona datą opublikowania regulaminu.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie
w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.
2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
3. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji.
Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy
lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy,należy się skontaktować z nami:
Kreatywna Pracownia Marek Kowalczuk, ul. Mickiewicza 75a, 39-400 Tarnobrzeg,
kreatywnapracownia.kowalczuk@gmail.com 
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną zgodnie ze wzorem umieszczonym poniżej).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy,
wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności,
w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia,
w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności,
jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie,
w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem (dotyczy zakupu towaru).
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Towar wraz z wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy prosimy odesłać na adres firmy:

Kreatywna Pracownia Marek Kowalczuk
ul. Mickiewicza 75a
39-400 Tarnobrzeg

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy na odległość
nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana wg specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl